Polityka pieniężna w Polsce
Podstawowym zadaniem polityki pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, a co za tym idzie niskiego poziomu inflacji. W jaki sposób NBP realizuje te zadania?

Cykl: Funkcje i zadania NBP


Narodowy Bank Polski odpowiedzialny jest za emisję pieniędzy. Od dłuższego czasu stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5 proc. z wyjątkiem stopy od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata. Dla tych środków stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 0,0%.

Choć kurs złotego jest płynny, NBP zastrzega sobie prawo do interwencji w tej kwestii, jeżeli uzna to za konieczne.

Rada Polityki Pieniężnej

To ważny organ decyzyjny, którego zadaniem jest ustalanie założeń polityki pieniężnej państwa. To właśnie Rada określa wysokość podstawowych stóp procentowych, które realnie wpływają na wiele mniejszych i większych działań prowadzonych na rynku pieniężnym takich jak choćby wysokość oprocentowania kredytów udzielanych klientom albo depozytów przyjmowanych od klientów. Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy

Od dłuższego czasu stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5 proc.

Do podstawowych stóp procentowych w Polsce można zaliczyć:

  • stopę depozytową, która określa oprocentowanie depozytu umożliwiającego lokowanie w NBP środków na termin overnight;
  • stopę referencyjną, która określa rentowność podstawowych operacji otwartego rynku przeprowadzanych prze NBP;
  • stopę redyskontową weksli i stopę lombardową.

Oznacza to, że banki mogą podjąć decyzję czy chcą lokować swoje środki w NBP, czy też od niego pożyczać. Pożyczki od NBP nie są bardzo popularne, ponieważ wiele banków pożycza po prostu od siebie nawzajem, jednak w razie kłopotów na rynku gospodarczym, pożyczka od NBP może być dla nich nieocenionym źródłem wsparcia.

Ustalanie corocznych zasad polityki pieniężnej jest zadaniem na tyle kluczowym, że Rada Polityki Pieniężnej co roku przekazuje Sejmowi dokumenty takie jak „Założenia polityki pieniężnej” oraz „Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej”. Rada Polityki Pieniężnej przekazuje Sejmowi dokumenty takie jak „Założenia polityki pieniężnej” oraz „Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej”. Rada decyduje również o tym, jaka jest górna granica zobowiązań, które może podjąć NBP, czyli zobowiązania wynikające z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych.

Długotrwała deflacja prowadzi do znaczącego spadku aktywności gospodarczej, więc nie można uznać jej za korzystne zjawisko.

Stabilność cen

Dlaczego tak ważne jest utrzymanie stabilnego poziomu cen? Ponieważ znaczne zmiany wysokości cen towarów (szczególnie chodzi tu o wysoką inflację) powodują, że drastycznie zmniejszają się możliwości nabywcze przeciętnego konsumenta. Zarabia on tyle samo, ale faktycznie może kupić za to znacznie mniej, a to z kolei wpływa na obniżenie poziomu życia i w efekcie ubożenie społeczeństwa. Zjawisko odwrotne – deflacja – mogłoby się wydawać, że pozornie prowadzi do tego, że za taką samą pensję możemy kupić znacznie więcej, czyli jesteśmy coraz bogatsi. Niestety długotrwała deflacja prowadzi do znaczącego spadku aktywności gospodarczej, więc nie można uznać jej za korzystne zjawisko.


Przeczytaj artykuł:

Lekcja o banku banków

1

Zaufali nam

© 2020 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP