Parlament Studentów RP o zmianach w szkolnictwie wyższym
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wydał opinię do założeń nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przedstawionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazując szereg słabości projektu. Czego zdaniem PSRP w projekcie brakuje?
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wydał opinię do założeń nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przedstawionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazując szereg słabości projektu. Czego zdaniem PSRP w projekcie brakuje?
  1. PSRP popiera pomysł, by już studenci I roku mogli otrzymywać stypendia motywacyjne. Parlament uważa jednak, że system ich przyznawania powinien być jednolity dla całej Polski. Kryteriami mogłyby być wyniki ogólnopolskich olimpiad, konkursy, sukcesy sportowe. Parlament sprzeciwia się opieraniu kryteriów o wyniki rekrutacji czy matury, a także włączeniu świadczenia w uczelniane mechanizmy stypendialne. Zdaniem PSRP świadczenia powinny być przyznawane na poziomie centralnym (na przykład przez ministerstwo).
  2. Brakuje zmian regulacji dotyczących tzw. stypendiów rektora otrzymywanych przez studentów posiadających tytuł zawodowy lub studiujących jednocześnie na kilku kierunkach. Zdaniem Parlamentu ci studenci powinni mieć taki sam dostęp do stypendiów rektora jak pozostali.
  3. Nie doregulowano kwestii uprawnień do bezpłatnego studiowania drugiego kierunku studiów. Parlament Studentów RP proponuje, by wprowadzić dodatkowe (obok stypendium rektora) kryterium - średnią ocen na danym roku i kierunku studiów (np. dla grupy 15 procent studentów).
  4. Na podstawie doświadczeń studentów, którzy zwracają się z prośbą o pomoc do Parlamentu zaproponowano, by minister miał możliwość wydawania rozporządzeń wymuszających na uczelnianych regulaminach doprecyzowanie przyznawania pomocy materialnej. Chodzi o zabezpieczenie w szczególności terminów wypłacania stypendiów oraz wymuszenie na uczelniach przyspieszenia wydawania decyzji stypendialnych.
  5. Zdaniem PSRP wciąż brakuje jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczącej zachowania praw studenta do 31 października w roku, w którym skończyło się studia. To istotne choćby ze względu na umowy zlecenia.
  6. Choć od 1 października 2 011 r. uczelnie mają obowiązek zawierania umów określających warunki odpłatności za usługi edukacyjne również ze studentami studiów stacjonarnych, to jednak, by w pełni zabezpieczyć prawa studentów PSRP proponuje zobowiązanie ministra do wydania rozporządzenia określającego warunki, jakim odpowiadać powinny umowy student-uczelnia. Parlament Studentów RP od wielu lat zwraca również uwagę na konieczność doprecyzowania wszystkich opłat, które mogą być pobierane od studentów przez uczelnie. Byłoby to zabezpieczenie przed wykorzystywaniem przez niektóre uczelnie luk w obecnej ustawie.
  7. PSRP domaga się również utworzenia listy ostrzeżeń publicznych, wskazującej uczelnie, którym cofnięto zezwolenia do prowadzenia danego kierunku studiów lub które otrzymały negatywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Powstanie takiej listy pozwoli maturzystom na uzyskanie informacji o najgorszych uczelniach i podjęcie decyzji o pominięciu jej w rekrutacji. Prace nad ustawą będą trwały przez najbliższe kilka miesięcy.
  Info o PSRP Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentuje interesy studentów z całego kraju, reprezentuje środowisko studenckie przed organami państwa oraz opiniuje akty prawne dotyczące studentów. Przedstawiciele Parlamentu stale uczestniczą w pracach organów władzy publicznej – m.in. komisjach Sejmu i Senatu, zespołach ministerialnych. Przewodniczący PSRP jest z mocy prawa członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zaufali nam

© 2020 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP