IV Konferencja Ekspertów Praw Studenta
W dniach 24-27 sierpnia 2017 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Ekspertów Praw Studenta, zorganizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Samorządem Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W wydarzeniu wzięło udział około 140 osób z całej Polski. Dla każdego uczestnika było przewidziane około 15 godzin szkoleń prowadzonych łącznie przez 16 prowadzących.

Zmiany, zmiany, zmiany...

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” każdy student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta. Rolą Parlamentu Studentów RP jest przygotowanie Samorządów Studenckich do prowadzenia tych szkoleń, a Konferencja Ekspertów Praw Studenta to umożliwia.

W tym roku poza samymi szkoleniami odbyły się też panele dyskusyjne oraz ciekawe wystąpienia. Po raz pierwszy w historii gościem specjalnym konferencji był wicepremier – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin. Przedstawił rozwiązania dotyczące praw studenta, których możemy się spodziewać w nowej Ustawie (zwanej 2.0), mającej być za chwilę przedstawioną na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie. Zostały one przygotowane we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w toku rozmów z Ministerstwem, które odbywały się na przestrzeni bieżącego roku. Przedstawiono dwie całkowicie nowe koncepcje. Pierwsza dotyczy opłat pobieranych od studentów jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji. Według nowych przepisów uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia opłat pobieranych od studentów już przed rozpoczęciem rekrutacji oraz nie będzie mogła zwiększyć ich ani wprowadzać nowych. W przypadku złamania powyższego zakazu i faktycznego pobierania od studentów opłat niezgodnie ze znowelizowaną treścią Ustawy, uczelnia zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości do 50 tys. zł. Drugim nowym rozwiązaniem w Ustawie 2.0 będzie określony 30-dniowy termin na wydanie przez uczelnię dyplomu. W przypadku przekroczenia tego terminu, uczelni będzie grozić kara w wysokości 5 tys. zł.

1

Jakie prawa w nowej ustawie?

Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym ma też zachować wszystkie prawa studentów, jakie do tej pory nabyli, zapewniając stabilność i pewność procesu studiowania oraz możliwość korzystania z szeregu prostudenckich rozwiązań. Regulamin studiów, który będzie przyjmowany w procedurze uzgodnieniowej z samorządem studenckim, ma przewidywać dla każdego studenta następujące możliwości:

-przenoszenia i uznawania punktów ECTS uzyskanych w tej samej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej,

-odbywania studiów według indywidualnego toku studiów,

-urlopów od zajęć oraz usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach,

-zmiany kierunku studiów,

-przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne,

-przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez studenta obserwatora,

-uzyskania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym roku lub semestrze.

W niezmienionym kształcie pozostanie również katalog uprawnień związanych z systemem bezzwrotnej pomocy materialnej, uprawnienia samorządu studenckiego, prawo do strajku studenckiego i ulg za przejazdy publicznymi środkami komunikacji.

Dzięki wystąpieniu wicepremiera Jarosława Gowina samorządowcy nie tylko wyjechali z Konferencji z wiedzą na temat obecnych regulacji, ale także ze świadomością, jakie zmiany nadejdą w niedalekiej przyszłości, zostali więc w pełni przygotowani do dalszego przekazywania wiedzy na temat praw i obowiązków studenta w swoich rodzimych samorządach studenckich nowo przyjętym studentom.

2


fot. Łukasz Rusajczyk

Zaufali nam

© 2020 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP