52% studentów, na kierunkach inżynierskich, nie potrafi wskazać dobrych praktyk po stronie pracodawcy

WCHODZENIE NA RYNEK PRACY

Poza ofertą uczelni, 26% studentów kie­runków inżynierskich doświadczenie do pracy zdobywało podczas praktyk. Ko­lejne 16% podczas staży a 14% kursów. Stosunkowo dużo studentów kierunków inżynierskich zdobywało doświadczenie podczas różnych form pracy – doryw­czej, zawodowej czy sezonowej. Istotnie częściej w p racy zawodowej doświad­czenie zdobywają studenci studiów magisterskich (19% w porównaniu do 9% ogółem). 8% zadeklarowało, że nie podejmowało jeszcze pozaakademickich działań przygotowujących do wejścia na rynek pracy.

POZAAKADEMICKIE SPOSOBY NA PRZYGOTOWANIE SIĘ DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

Ponad połowa (52%) studentów kierun­ków inżynierskich nie zna dobrych prak­tyk po stronie pracodawcy, które uła­twiałyby im wchodzenie na rynek pracy. Wśród tych wymienionych znalazły się płatne/bezpłatne staże i praktyki, kursy, szkolenia i warsztaty.

ZNAJOMOŚĆ DOBRYCH PRAKTYK PO STRONIE PRACODAWCÓW UŁATWIAJĄCYCH WCHODZENIE NA RYNEK PRACY

52% studentów, na kierunkach inżynierskich, nie potrafi wskazać dobrych praktyk po stronie pracodawcy, które ułatwiałyby studentom wchodzenie na rynek pracy.

PLANY PO STUDIACH

55% studentów kierunków inżynierskich widzi swoją przyszłość pracując w fir­mie, co jednak istotnie częściej deklarują studenci studiów magisterskich (75%). O samozatrudnieniu myśli 20% stu­dentów tego kierunku, ale częściej taką deklaracje można uzyskać od mężczyzn (25%) i studentów studiów licencjac­kich (22%). 14% student nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na pracę po studiach - istotnie częściej jednak doty­czy to kobiet (20%) i studentów studiów licencjackich (20%).

Większość studentów kierunków in­żynierskich (76%) jest zdecydowana w przyszłości podjąć zawód, który bę­dzie związany z aktualnym kierunkiem studiów. Przeciwnego zdania jest 14% osób – częściej dotyczy to mężczyzn (17%) niż kobiet (9%) oraz studentów studiów licencjackich (13%), niż magi­sterskich (6%).

POWIĄZANIE KIERUNKU STUDIÓW Z KARIERĄ ZAWODOWĄ

Stabilne warunki zatrudnienia (31%), wysokie wynagrodzenie (24%) i ciekawe zadania (12%) są głównymi oczekiwania­mi studentów kierunków inżynierskich względem przyszłego pracodawcy. Inne benefity wymienione przez studentów to możliwość nauki (10%), dobra atmos­fera pracy (9%) i elastyczny czas pracy (8%), znacznie ważniejszy jednak dla studentów studiów licencjackich (18%).

OCZEKIWANE WYNAGRODZENIE W PRACY PO STUDIACH

Ponad połowa (52%) studentów kierun­ków inżynierskich oczekuje, że za swoją pierwszą stałą pracę po studiach otrzy­ma na rękę od 2 do 3 tys. zł. Częściej taką sumę wskazywały kobiety (56%). 27% osób ogółem i 34% mężczyzn wskazało jednak na wyższe zarobki od 3 do 4 tys. zł. 9% ogółem i 12% mężczyzn oczeku­je zarobków powyżej 5 tys. zł. 1% ba­danych podjąłby się pracy za darmo lub płatnej do 1 tys. zł na rękę.

51% studentów kierunków inżynierskich rozważa wyjazd do pracy za granicą, z czego 7% jest tego pewna. 19% de­klaruje, że na pewno nie wyjedzie, a aż ogółem 30% nie podjęło jeszcze żadnej decyzji w tej kwestii. Plan wyjazdu czę­ściej deklarują mężczyźni (49% w sto­sunku do 44% ogółem), a brak deklaracji składają częściej kobiety (35% w stosun­ku do 30% ogółem).


111

Dane pochodzą z raportu badawczego pt.: "Start Na Rynku Pracy". Więcej informacji oraz cały raport dostępny jest na stronie www.startnarynkupracy.pl

Zaufali nam

© 2019 Koncept All rights reserved. Made by ORDER GROUP